Zadzwoń po złoty zysk
22 523 25 25
lub napisz do nas
Nasze oddziały
Dziś (22.11.2017)
Skup srebra
za 1 gram srebra
999,9 płacimy do:
1,57 zł

Skup złota
za 1 gram złota
999,9 płacimy do:
145,75 zł

Regulamin

zawierania transakcji kupna-sprzedaży ze spółką emonety.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej „Regulaminem”)
 1. ZAKRES STOSOWANIA
  1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady przeprowadzania Transakcji kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, a także czynności poprzedzających zawarcie Transakcji.
 2. DEFINICJE
  1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, wszystkie terminy rozpoczynające się z wielkiej litery, o ile niniejszy Regulamin nie będzie stanowić inaczej, będą miały następujące znaczenie:
  2. Biuro Obsługi Klienta - Biuro Obsługi Klienta pod numerem telefonicznym + 22 523 25 25, za pośrednictwem którego Sprzedający może dokonywać czynności związanych z Transakcją; numer telefonu Biura może ulec zmianie, a zmiana taka opublikowana będzie na stronach Serwisu Internetowego;
  3. Cena - cena za Towar, określona w wyniku Oceny i Wyceny Towaru wypłacana Sprzedającemu w sposób określony w Deklaracji;
  4. Deklaracja - oznacza przygotowany przez Kupującego dokument, wchodzący w skład Pakietu Wysyłkowego, zawierający:
   1. 3.1. dane osobowe Sprzedającego, jego adres oraz numer konta bankowego
   2. 3.2. oświadczenie Sprzedającego o chęci zawarcia Transakcji
   3. 3.3. opis przesyłanego Towaru
   4. 3.4. oświadczenie Sprzedającego o braku wad prawnych Towaru
  5. Dyspozycja - złożone przez Sprzedającego oświadczenie woli o zamówieniu Pakietu Wysyłkowego, na podstawie którego Kupujący może przesłać na adres wskazany przez Sprzedającego Pakiet Wysyłkowy;
  6. Kupujący - oznacza emonety.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
  7. Kurier - oznacza renomowane przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłaniem przesyłek, w tym przesyłek wartościowych, z którym Kupujący zawarł umowę ramową o przewóz przesyłek;
  8. Ocena Towaru - oznacza ogół czynności podejmowanych przez Kupującego, mających na celu ustalenie, czy Towar jest Złotem, jakie są jego parametry (tj. próba, waga, itp.), a także ocenę opakowania z Towarem (w tym, czy w toku transportu Towaru od Sprzedającego do Kupującego nie doszło do naruszenia opakowania); szczegółowy opis czynności składających się na Ocenę Towaru zawiera punkt 7. niniejszego Regulaminu;
  9. Pakiet Wysyłkowy - zestaw, w skład którego wchodzą: instrukcja obsługi, koperta zabezpieczająca na Towar, niniejszy Regulamin, formularz adresowy, Deklaracja oraz opakowanie kurierskie;
  10. Serwis Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Kupującego pod adresem http://www.e-skupzlota.com.pl, którego zasadniczym zadaniem jest organizowanie obsługi czynności związanych z Transakcją, którego zawartość stanowi zaproszenie Sprzedającego do zawarcia umowy kupna-sprzedaży Towaru z Kupującym;
  11. Sprzedający - oznacza osobę fizyczna pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, lub firmę, która zamierza zbyć lub która zbywa Towar na rzecz Kupującego;
  12. Towar - jakakolwiek rzecz przesłana przez Sprzedającego Kupującemu w kopercie na Towar, zawartej w Pakiecie Wysyłkowym;
  13. Transakcja - oznacza zarówno ogół czynności zmierzających do zawarcia Umowy, jak i czynności związane z zawarciem Umowy, zawarcie Umowy oraz czynności związane z jej wykonaniem, chyba że co innego wynika z niniejszego Regulaminu;
  14. Umowa - oznacza zawartą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowę sprzedaży Towaru na rzecz Kupującego;
  15. Wycena - obliczenie Ceny towaru w oparciu o ceny publikowane w Serwisie Internetowym, następujące po Ocenie Towaru;
  16. Złoto - każda postać złota jako metalu szlachetnego, o próbie od 0,330 do 0,999.
 3. STRONY UMOWY
  1. Stroną dokonująca sprzedaży Towaru jest Sprzedający - osoba fizyczna lub firma, będąca właścicielem przeznaczonego do sprzedaży Towaru.
  2. Stroną dokonującą zakupu oferowanego przez Sprzedającego Towaru jest Kupujący - firma emonety.pl S.A.
 4. PRZEDMIOT TRANSAKCJI
  1. Przedmiotem Transakcji jest oferowane przez Sprzedającego Złoto w każdej postaci, w szczególności w postaci złomu jubilerskiego, biżuterii, sztabek, monet, przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych, zegarków i innych.
 5. INICJOWANIE TRANSAKCJI
  1. Transakcja może zostać zainicjowana przez Sprzedającego, jak i przez Kupującego.
  2. Sprzedający może zainicjować Transakcję poprzez zamówienie Pakietu Wysyłkowego na podstawie Dyspozycji złożonej:
   1. 2.1. w drodze kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta,
   2. 2.2. w drodze złożenia zamówienia poprzez Serwis Internetowy,
  3. Kupujący może zainicjować Transakcję poprzez zaproszenie Sprzedającego do złożenia oferty na sprzedaż złota.
  4. Złożenie Dyspozycji przez Sprzedającego nie zobowiązuje w żaden sposób Kupującego do podjęcia jakichkolwiek czynności, w szczególności do przesyłania Pakietu Wysyłkowego Sprzedającemu.
  5. Sprzedający kontaktując się z Kupującym za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta wyraża jednocześnie zgodę na rejestrację i utrwalenie przebiegu rozmowy telefonicznej.
 6. PRZEBIEG TRANSAKCJI
  1. Kupujący prześle na adres podany przez Sprzedającego w Dyspozycji Pakiet Wysyłkowy, zastrzeżeniem p. 5.4.
  2. Sprzedający ma obowiązek szczegółowego zweryfikowania zawartości Pakietu Wysyłkowego i jego zgodności ze specyfikacją.
  3. Sprzedający ma obowiązek szczegółowego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
  4. Sprzedający zobowiązany jest wypełnić wszystkie wymagane pola Deklaracji, umieścić Towar wraz z Deklaracją w kopercie zabezpieczającej w sposób gwarantujący jego bezpieczeństwo w transporcie, wypełnić blankiet przewozowy dostarczony w Pakiecie Wysyłkowym, a całą przesyłkę zawierającą podpisaną Deklarację oraz kopertę z Towarem wysłać za pośrednictwem Kuriera do Kupującego, postępując zgodnie z otrzymaną instrukcją.
  5. Dbając o prawidłowy przebieg Transakcji wszystkie rozmowy telefoniczne i zachodzące procesy wyceny mogą być monitorowane i rejestrowane.
 7. OCENA TOWARU
  1. Niezwłocznie po otrzymaniu Towaru, Kupujący przystąpi komisyjnie do oględzin i Oceny Towaru, przy czym przed przystąpieniem do tych czynności Kupujący dokona oględzin opakowania, w którym został przesłany Towar i odnotuje istotne spostrzeżenia w tym zakresie.
  2. Podstawą dla przystąpienia do czynności związanych z Oceną Towaru jest ustalenie przez Kupującego, że otrzymana przesyłka zawiera wszelkie niezbędne elementy, zgodnie z pkt 6.4 powyżej. Brak wypełnionej i podpisanej Deklaracji, jak również niekompletnie wypełniona Deklaracja skutkują odmową przystąpienia do Transakcji. W takim przypadku przesyłka zostanie komisyjnie zapakowana i odesłana do Sprzedającego na jego koszt. Sprzedający zostanie też powiadomiony o zaistniałej sytuacji drogą mailową, albo telefonicznie, o ile dostarczył informacje niezbędne do takiego kontaktu.
  3. Ocena Towaru przebiegać będzie w ten sposób, iż Kupujący dokona komisyjnie oględzin Towaru, ustali istotne cechy Towaru, zważy/zmierzy/dokona pozostałych czynności, niezbędnych do oszacowania wartości Towaru i sporządzenia Wyceny Towaru. Czynności te rejestrowane są przy pomocy aparatury wideo.
  4. Sprzedający zgadza się, iż dla potrzeb oszacowania wartości Towaru, Kupujący może dokonać naruszenia Towaru (w tym jego uszkodzenia poprzez pobranie próby metalu, czy oddzielenie kamieni i innych elementów).
  5. Procedura Oceny opisana powyżej zostanie zastosowana tylko i wyłącznie w odniesieniu do Towaru przesłanego w Pakiecie Wysyłkowym. Towar lub inne przedmioty przesłane w inny sposób niż w Pakiecie Wysyłkowym lub w takim pakiecie, ale w sposób niezgodny z zasadami opisanymi w p. 6.4 powyżej, mogą podlegać zwrotowi na koszt Sprzedającego, który przesłał taki Towar.
  6. W wyniku Oceny Towaru określana jest Cena Towaru. Cena Towaru wyliczana jest dla wszystkich przedmiotów składających się na Towar zawierających złoto. Cena Towaru wyliczana jest w oparciu o aktualne kursy kruszcu, zgodnie z cennikiem publikowanym w Serwisie Internetowym.
  7. Ocena Towaru zostanie ukończona w terminie nie później niż 3 dni robocze od dnia otrzymania Towaru przez Kupującego.
  8. Niezwłocznie po dokonaniu Oceny Kupujący prześle drogą mailową Sprzedającemu informację o dokonanej Ocenie oraz o wycenie Towaru o ile Sprzedający podał taki adres w Deklaracji.
 8. ZAWARCIE UMOWY
  1. Kupujący zobowiązuje się dokonać zapłaty Ceny wynikającej z Oceny i wyceny Towaru w sposób wskazany przez Sprzedającego w Oświadczeniu w terminie nie później niż 48 godzin (obejmujące tylko dni robocze) od dokonania Oceny i Wyceny.
  2. Sprzedający akceptując dokonaną Ocenę i Wycenę wyraża wolę zawarcia umowy kupna-sprzedaży z Kupującym. Do zawarcia Umowy dochodzi w wyniku bezwarunkowej i dokonanej bez zastrzeżeń akceptacji przez Sprzedającego otrzymanej Ceny za przesłany Towar.
  3. Sprzedający zawierając Umowę akceptuje sposób i wyniki Oceny Towaru i oraz jego Wycenę. Po zawarciu Umowy Sprzedającemu nie będą przysługiwać roszczenia dotyczące Towaru, w szczególności prawo kwestionowania sposobów i wyników Oceny Towaru.
  4. Sprzedający ma prawo, w ciągu 10 dni od otrzymania Ceny za Towar odstąpić od Transakcji. W tym celu Sprzedający musi odesłać otrzymaną Cenę na rachunek bankowy Kupującego podany na stronie Serwisu Internetowego oraz skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i poinformować o rezygnacji z chęci zawarcia Transakcji. W takiej sytuacji Kupujący, niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Ceny, odeśle na adres Sprzedającego i na jego koszt otrzymany Towar, z zastrzeżeniem pkt. 7.4.
  5. Sprzedający zawierając Umowę akceptuje, iż na podstawie Umowy własność Towaru przechodzi na Kupującego. W związku z zawarciem Umowy Sprzedającemu przysługuje wyłącznie Cena określona w wyniku Wyceny, określona w sposób opisany w p.7.6. Dokonując Wyceny Towaru, Kupujący kieruje się wyłącznie wartością kruszcu i nie bierze pod uwagę wartości historycznej, artystycznej czy kolekcjonerskiej Towaru ani też wartości wynikającej ze szczególnych cech Towaru istotnych dla Sprzedającego. Sprzedającemu nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za elementy Towaru nie będące Złotem. Sprzedający akceptuje fakt, że elementy Towaru nie będące Złotem przechodzą na własność Kupującego bez odrębnego wynagrodzenia i będą wykorzystane, zużyte, bądź zniszczone wedle wyłącznego uznania Kupującego i nie będą podlegać wydaniu Sprzedającemu.
 9. ZWROT TOWARU
  1. Jeżeli Kupujący po otrzymaniu kompletnego Pakietu Wysyłkowego (a więc zawierającego Towar) stwierdzi, iż nie jest zainteresowany jego zakupem, Kupujący dokona zwrotu Towaru do Sprzedającemu za pośrednictwem Kuriera.
  2. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że Towar nie jest Złotem, odeśle taki Towar Sprzedającemu niezwłocznie na jego koszt.
  3. Pozostałe przypadki zwrotu Towaru Sprzedającemu określają postanowienia punktów 7.2 i 8.4.
  4. W każdym przypadku dokonywania przez Kupującego zwrotu Towaru, Towar będzie przesyłany przez Kupującego na adres wskazany w Oświadczeniu podpisanym przez Sprzedającego.
  5. W przypadku, gdy Sprzedający nie odbierze przesyłki zawierającej Towar zwracany przez Kupującego pomimo jej prawidłowego awizowania zgodnie z procedurami stosowanymi przez Kuriera lub operatora pocztowego, Kupujący, po dodatkowym bezskutecznym zawiadomieniu Sprzedającego o możliwości odebrania przez niego Towaru, ma prawo złożyć Towar do depozytu Kupującego. Kupującemu przysługuje prawo żądania od Sprzedającego pokrycia kosztów związanych ze składowaniem Towaru, którego Sprzedający nie odebrał, w wysokości 2% wartości Towaru miesięcznie.
 10. WADY PRAWNE TOWARU
  1. Sprzedający przesyłając Kupującemu Towar wraz z podpisanym przez siebie Oświadczeniem zapewnia, iż Towar ten stanowi jego wyłączną własność, nie jest obciążony prawami osób trzecich, w szczególności zaś nie pochodzi z przestępstwa, wykroczenia, ani czynu zabronionego.
  2. Sprzedający zawierając transakcję udziela jednocześnie Kupującemu na Towar 36-miesięcznej rękojmi za wady prawne. Udzielenie rękojmi nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TOWAR
  1. Sprzedający podejmuje się przesyłki Pakietu Wysyłkowego wraz z umieszczonym w nim Towarem za pośrednictwem Kuriera na własne ryzyko i odpowiedzialność. Kupujący nie będzie odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie Towaru, które wystąpiły w czasie transportu od i do Kupującego, co dotyczy także przypadków transportu Towaru zwracanego przez Kupującego Sprzedającemu. Odpowiedzialność Kupującego za Towar ograniczona jest do okresu, kiedy Towar znajdował się będzie w wyłącznym posiadaniu Kupującego, tj. od chwili odbioru Towaru w Pakiecie Wysyłkowym od Kuriera do chwili jego nadania zwrotnego do Sprzedającego (moment przyjęcia przesyłki przez Kuriera).
  2. W każdym przypadku odpowiedzialność Kupującego za uszkodzenie lub utratę Towaru ograniczona jest do wartości Złota zawartego w Towarze, ustalonej w oparciu o średnie ceny zakupu Złota o podobnej próbie i jakości, stosowane przez Kupującego w okresie, gdy nastąpiło uszkodzenie lub utrata Towaru.
  3. Przesyłki z zadeklarowaną wartością będą objęte odpowiedzialnością Kuriera, która jednakże w żadnym przypadku nie będzie przekraczać równowartości kwoty 2500 dolarów amerykańskich (według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia nadania przesyłki.).
 12. PROCEDURA REKLAMACJI
  1. Sprzedającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach dotyczących nie otrzymania płatności Ceny za Towar, opóźnienia w płatności tej Ceny lub niezgodności pomiędzy otrzymaną płatnością a Ceną wynikającą z informacji otrzymanej od Kupującego z opisem Oceny oraz, w przypadku nie zawarcia Umowy, w sprawach braku zwrotu Towaru oraz stanu Towaru po jego zwrocie. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, niezależnie od tego czy strony zawrą Umowę czy też nie, przedmiotem reklamacji nie mogą być sposób i wyniki Oceny Towaru.
  2. Sprzedający zobowiązany jest złożyć reklamację najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania Ceny stanowiącej zapłatę za Towar, bądź w terminie 30 dni od dnia, w którym Towar został zwrócony Sprzedającemu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy Towar nie został Sprzedającemu zwrócony zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedający ma prawo złożyć reklamację dotyczącą tej okoliczności w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedział się o podstawie do dokonania tego zwrotu.
  3. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego, bądź pisemnie, listem poleconym na adres Kupującego publikowany na stronach Serwisu Internetowego.
  4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji przez Kupującego.
  5. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji może zostać złożona Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, bądź w drodze przesłania odpowiedzi pisemnej (przy czym dla zachowania terminu wystarczy nadanie przesyłki w polskim urzędzie pocztowym, bądź przyjęcie jej do przesłania przez kuriera).
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Nagłówki w Regulaminie mają wyłącznie charakter orientacyjny.
  2. Kupujący ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Transakcji i towarzyszących jej umów na osoby trzecie bez zgody Sprzedającego. Sprzedającemu nie przysługuje prawo przelewu wierzytelności o zapłatę za Towar na osoby trzecie, bez zgody Kupującego.
  3. O ile mowa w niniejszym Regulaminie o kontakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej rozumieć należy również kontakt za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Polityka COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu firma emonety.pl S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem Wspólna 50/1, a także firma Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez operatora serwisu za pomocą wyżej wymienionych narzędz.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.